Trnovska regija p.n.e.

Paleolitska stanica Ruda glavica

U jesen 1980. u toku speleoloških rekognosciranja pećina sarajevske okoline u pećini Ruda glavica otkriveni su artefakti koji ovu pećinu vezuju za period ranog do srednjeg paleolita.Artefakte čine tri rezala,od kojih dva pripadaju ranom I jedan srednjem paleolitu.Kasnijim sondažnim istraživanjima prikupljeno je još 239 kremenica od kojih su najzastupljenija rezala I strgala. S obzirom na broj pronađenih artefakata u odnosu na veličinu pećine,pećina Ruda glavica spada u grupu relativno bogatih nalazišta.

Tumuli – gromile

Na prostoru trnovske regije,naročito na prostoru planine Treskavice, možemo pronaći gomile kamenja, za koje se često misli da su mjesta za odlaganje kamenja i otpada prilikom iskrčivanja posjeda. Međutim ove gomile kamenja, predstavljaju dio jedne kulture koja potiče iz daleke prošlosti, čak iz ilirskog perioda (1800. do 200. godine p.n.e.).

Gradine

Čest toponim na području trnovske regije je “gradina”, “gradac”. Gradine su ostaci utvrđenih stalnih naselja na uzvisinama koje se grade od doba neolita pa sve do srednjeg vijeka. Služile su kao pribježišta (refugium) ili kao stražarska mjesta (manje gradine). Unutar njih u pravilu su se nalazile stambene građevine smještene u sredini ili duž zaštitnih zidova.Srednjovjekovni arheološki lokaliteti

  • Lokalitet Crkvine
  • Srednjovjekovno crkvište
  • selo Milje Kučetine
  • šuma Tovatnica
  • selo Delijaš
  • Gradac Trnovo